Group Companies

BDO Tax Co.

Stec Bldg., 10th Floor,
1-24-1 Nishi-Shinjuku,
Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023
TEL: +81-3-3348-9170

BDO Advisory K.K

Stec Bldg., 15th Floor,
1-24-1 Nishi-Shinjuku,
Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023
TEL: +81-3-3348-9160

BDO Human Resource Consulting Inc.

Stec Bldg., 15th Floor,
1-24-1 Nishi-Shinjuku,
Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023
TEL: +81-3-5322-3595

BDO Japan

Stec Bldg., 15th Floor,
1-24-1, Nishi-shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023
TEL: +81-3-5322-3369